Alternate Text 03-6398181
אמנים  1. הגדרה עיסוקית - אבדן כושר עבודה יוגדר כאי-יכולתו של האמן לעסוק בעיסוקו האחרון כאמן - ייחודי!!  תקופת ההגדרה העיסוקית: עד גיל 60 ולא יותר מ- 7 שנים.  לאחר תקופה זו תעשה ההגדרה הרגילה.
  2. פרנצ'יזה (מובנה) - פיצוי חודשי רטרואקטיבי החל מתום החודש הראשון לאובדן כושר העבודה.
  3. נספח מורחב - ניתן להרחיב הכיסוי לפגיעה החל מ- 25% פגיעה (במקום 75%) שתחושב באופן ליניארי (כלומר, 30% פגיעה - 30% פיצוי).
  4. קיצור תקופת המתנה - קיצור תקופת המתנה ליום השמיני במקרה של אשפוז מעל 14 יום.
  5. השלמת אבדן הכנסה - ייחודי לאמנים !!!   במקרה של ירידה בהכנסה בשיעור של 50% כתוצאה מאבדן כושר העבודה, תשלים חברת הביטוח את הכנסת המבוטח.
  6. כיסוי לטרור - הכיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מפעולות טרור.
  7. המרה לביטוח סיעודי - בגיל 65 תהיה לאמן האפשרות להסיר את הכיסוי הקיים לביטוח סיעודי ללא הוכחת מצב בריאות מחדש, כל עוד לא תבע ב- 5  השנים שקדמו לבקשה להמרת הכיסוי.
  8. מבחן הכנסה:  תמלוגים המשתלמים לאמן לא ייכנסו למבחן ההכנסות - ייחודי!!! הכיסוי מיועד לאמנים עם שכר חודשי ממוצע גבוה מ 5,000 ש"ח.
  9. תעריפים מוזלים למבוטחי רשת U-NET.

כל אמן הרוכש כיסויים ביטוחיים נוספים מאתנו, יהנה מהנחות ייחודיות !!!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך