Alternate Text 03-6398181
רופאים


U-NET קליניק - רופא בטוח !

פרטי התכנית הייחודית:

ריסק למקרה פטירה - כיסוי בלעדי ללקוחות סוכני רשת U-NET!
 1. תום תקופת הביטוח ארוכה במיוחד - עד גיל 75.
 2. לחילופין/בנוסף, ריסק המשתלם כהכנסה חודשית לאחר פטירת המבוטח (הכנסה למשפחה מידי חודש ולתקופה שנקבעה מראש).
 3. הגדלת סכום הביטוח במקרה של הולדת ילד/אימוץ ילד/נישואין ללא הוכחת מצב בריאות בתנאים המצטברים הבאים:  א. לרופא תכנית פנסיונית.  ב. גיל הכניסה לביטוח לא עולה על 40 והגדלת סכום הביטוח נעשה בטרם הרופא בן 45.  ג. מקסימום 50% מסכום הביטוח הנרכש עם הצטרפות הרופא לביטוח.
 4. תעריפים ייחודיים תוך אפשרות לקיבוע הפרמיה.
אבדן כושר עבודה בפיצוי חד פעמי - כיסוי בלעדי המשווק ע"י סוכני רשת U-NET!
 1. פיצוי חד-פעמי במקרה של נכות מקצועית ומוחלטת לצמיתות של הרופא ובתום תקופת המתנה של 6 חודשים.
 2. נכות לצמיתה תוגדר כאי-יכולתו של הרופא לעסוק בעיסוקו המוגדר בטופס ההצעה.
 3. אין תלות במחני הכנסה לצורך קבלת הפיצוי.
פיצוי חודשי במקרה אבדן כושר עבודה -
כיסוי ייחודי המשווק ע"י סוכני רשת U-NETֱֱ!
 1. הגדרת אבדן כושר עבודה - הגדרה עיסוקית לרופא בתחום ההתמחות שהוגדר ע"י הרופא.
 2. הגדרת שני עיסוקים - יכולתו של הרופא לעסוק בעיסוקים אחרים לא תמנע ממנו את מימוש זכויותיו היה ונפגע בעיסוקו כפי שצויין בטופס ההצעה.
 3. תום תקופת הביטוח - כיסוי אבדן כושר עבודה יהיה עד גיל 70.
 4. תקופת ההמתנה - סיום הגשת התביעה:  במקרה של אשפוז - לאחר 24 שעות! במקרה שאינו מלווה באשפוז - לאחר 14 יום במידה ואבדן כושר עבודה נמשך מעל 30 יום.
 5. פיצוי החל מפגיעה מינימלית בהכנסה - בשיעור של 25% לפחות.
 6. ללא קיזוז תשלומים מביטוח לאומי.
 7. לנשים - כיסוי בעת הריון (גם כתוצאה מסיבוכי הריון ולידה).
 8. פיצויים מוגדלים: א. פיצוי מוגבר לרופא העוסק במרפאה פרטית - במקרה שהרופא אינו כשיר לעסוק גם בעיסוקו בו עסק במרפאה הפרטית, ישולם לשנה, פיצוי כפול אך לא יותר מסך של 10,000 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.  ב. פיצוי מוגבר במקרה של אבדן כושר עבודה כתוצאה מתאונת דרכים - רופא שנפגע בתאונת דרכים ונמצא באבדן כושר עבודה, יקבל פיצוי נוסף של 50% מהפיצוי שרכש (מקסימום 10,000 ש"ח פיצוי נוסף מעבר לפיצוי שנרכש) למשך שנה. ג. פיצוי כפול במקרה אבדן כושר עבודה המלווה בצורך סיעודי - רופא שהפך לבעל צורך סיעודי ונמצא באבדן כושר עבודה יקבל פיצוי כפול מפיצוי שרכש (מקסימום 10,000 ש"ח פיצוי נוסף מעבר לפיצוי שנרכש) למשך שנה.
 9. כיסוי להדבקות באיידס - הסרת החריג בגוף הפוליסה.
 10. אי קיזוז מקרנות פנסיה - הפיצוי החודשי לא יקוזז עם קרנות הפנסיה לחלוטין.
 11. רופאים בעלי חברות מאוגדות/בע"מ המשמשים כבעלי שליטה - במקרה של אבדן כושר עבודה, יכנסו דיוידנדים ורווחים לא מחולקים לצורך מבחן ההכנסה (למרות שאינם משתלמים במשכורת השוטפת).

תעריפים מוזלים למצטרפים באמצעותנו!
למניידים כספים בתוכנית פנסיונית, דמי ניהול מופחתים!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך