Alternate Text 03-6398181
וטרינרים 1. הגדרה עיסוקית - אבדן כושר עבודה יוגדר כאי-יכולתו של הוטרינר לעסוק בעיסוקו כוטרינר.
 2. נספח מורחב - ניתן להרחיב הכיסוי לפגיעה החל מ-25% פגיעה (במקום 75%) שתחושב באופן ליניארי (כלומר, 30% פגיעה=30% פיצוי).
 3. קיצור תקופת המתנה - ליום השמיני במקרה של אשפוז מעל 14 יום.
 4. חברי הסתדרות הוטרינרים - וטרינר, בהיותו רופא חבר ההסתדרות, אשר היה באבדן כושר עבודה מלא ולאחר מכן הפך להיות באבדן כושר עבודה חלקי וירד עקב כך למשרה חלקית במקצועו, יקבל השלמת הכנסה עד לגובה הפיצוי אשר נקבע בפוליסה כל עוד מצבו יהיה כזה.
 5. כיסוי לטרור - הכיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מפעולות טרור.
 6. אי קיזוז תמלוגים מביטוח לאומי - לא יקוזזו תשלומי פיצוי מפוליסת הביטוח גם בעת שהמבוטח זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
 7. ועדת ערר - במקרים שתדחה תביעת מבוטח לתשלום אבדן כושר עבודה על ידי החברה ובמקרה ויהיו חילוקי דעות בנוגע לקביעה זו, יתמנה בורר אשר יהיה מוסכם על הסתדרות הרופאים הוטרינרים בישראל ועל החברה.
 8. מבחן הכנסה - ייחודי:
  • דיוודנדים/רווחים לא מחולקים - לוטרינרים בעלי שליטה בחברות בע"מ ניתן להתחשב ברווחים לא מחולקים ודיבידנדים אשר יחשבו לצורך מבחן ההכנסות.
  • הכנסות פסיביות - הכנסות פסיביות לא ייחשבו לצורך מבחן ההכנסה.

וטרינר יוכל לרכוש, בנוסף לכיסוי האמור, אבדן כושר עבודה בפיצוי חד פעמי
(נכות מקצועית) ללא צורך בהוכחת הכנסה!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך