Alternate Text 03-6398181
קציני בטחון / מורי נהיגה 1. הגדרה עיסוקית - אבדן כושר עבודה יוגדר כאי יכולתו של המבוטח לעסוק בעיסוקו האחרון- יחודי!!  תקופת ההגדרה העיסוקית: עד גיל 60.  לאחר תקופה זו תעשה ההגדרה הרגילה.
 2. נספח מורחב - ניתן להרחיב הכיסוי לפגיעה החל מ- 25% פגיעה (במקום 75%) שתחושב באופן ליניארי (כלומר, 30% פגיעה = 30% פיצוי).
 3. פרנצ'יזה (מובנה) - פיצוי חודשי רטרואקטיבי החל מתום החודש הראשון לאבדן כושר העבודה.
 4. קיצור תקופת ההמתנה - קיצור תקופת המתנה ליום השמיני במקרה של אשפוז מעל 14 יום.
 5. כיסוי לטרור - הכיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מפעולות טרור.
 6. פיצוי מוגבר במקרה של אבדן כושר עבודה כתוצאה מתאונת דרכים - מבוטח שנפגע בתאונת דרכים ונמצא באבדן כושר עבודה יקבל פיצוי נוסף בגובה 50% מהפיצוי שרכש (מקסימום 10,000 ש"ח פיצוי נוסף מעבר לפיצוי שנרכש) למשך שנה.
 7. פיצוי כפול במקרה אבדן כושר עבודה המלווה בצורך סיעודי - מבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי ונמצא באבדן כושר עבודה יקבל פיצוי כפול מגובה הפיצוי שרכש (מקסימום 10,000 ש"ח פיצוי נוסף מעבר לפיצוי שנרכש) למשך שנה.
 8. תשלום מיוחד לשינוי מקצוע או עיסוק - מבוטח יהא זכאי להחזר של עד 75% מההוצאות שהוציא בפועל להשתתפות בקורסי הכשרה מקצועית שמטרתם להחזירו לעבודה כלשהי ובלבד שסכום ההוצאה לא יעלה על סה"כ הפיצוי הניתן בשישה חודשים.
 9. המרה לביטוח סיעודי (אופציה) - בגיל 65 תהיה לקב"ט/מורה-נהיגה האפשרות להמיר את הכיסוי הקיים לביטוח סיעודי ללא הוכחת מצב בריאות מחדש, כל עוד לא תבע ב- 5 השנים שקדמו לבקשה להמרת הכיסוי.
 10. ועדת ערר - במקרה של חילוקי דעות לגבי זכאותו של הקב"ט/מורה נהיגה לתשלום בגין אבדן כושר עבודה, יוכל רופא מטעם המבוטח לדון עם רופא החברה - ייחודי!!
 11. התעריפים מוזלים למבוטחי סוכני רשת U-NET.

כל קב"ט/מורה לנהיגה הרוכש אצלנו כיסויים ביטוחיים נוספים
יהנה מהנחות ייחודיות!!!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך