Alternate Text 03-6398181
נהגי אוטובוס  1. ביטוח לנהג אוטובוס: הגדרה ייחודית!  חבר דן/אגד שנפגע ממחלה או תאונה ונגרם לו עקב כך אי כושר לעבודה כנהג, אך יוכל לעבוד בכל תפקיד שחברות דן/אגד תקבע והכנסתו תרד עקב כך לרמה של שכר יסוד (ללא פרמיות או שעות נוספות) ישולם לו פיצוי חודשי, השווה להפרש א' לבין ב' להלן כאשר: א. סכום השווה ל- 75% משכרו הקודם (כולל שכר יסוד, שעות נוספות ופרמיות) שהיה לו לפני וסמוך לאבדן כושר עבודה.  ב. שכר היסוד בתוספת השכר שיקבל מעבודתו כפי שחברת דן/אגד תקבע, אם יקבל.
  2. קיצור תקופת המתנה ליום השמיני במקרה של אשפוז מעל 14 יום.
  3. הפיצוי החודשי ישולם כל עוד נמשך אי הכושר ברציפות ולכל המאוחר עד גיל 65.  ניתן יהיה להמשיך את הכיסוי לאחר גיל 60 עפ"י התנאים הסטנדרטיים בחברת הביטוח.
  4. הכיסוי יכלול גם מקרה שלאבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מפעולות טרור.
  5. תשלום מיוחד לשינוי מקצוע או עיסוק.  נהג אוטובוס, יהא זכאי להחזר של עד 75% מההוצאות שהוציא בפועל להשתתפות בקורסי הכשרה מקצועית שמטרתם להחזירו לעבודה כלשהי ובלבד שסכום ההוצאה לא יעלה על סה"כ הפיצוי הניתן בשישה חודשים.תעריפים מוזלים למבוטחנו!!!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך