Alternate Text 03-6398181
רואי-חשבון
 1. הגדרה עיסוקית - אבדן כושר עבודה יוגדר כאי יכולתו של רואה החשבון לעסוק בעיסוקו בראיית חשבון.
 2. נספח מורחב - ניתן להרחיב הכיסוי לפגיעה החל מ- 25% פגיעה (במקום 75%) שתחושב באופן ליניארי (כלומר, 30% פגיעה = 30% פיצוי).
 3. קיצור תקופת המתנה - ליום השלישי במקרה של אשפוז מעל 3 ימים.
 4. כיסוי למקרה טרור - כיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מפעולות טרור.
 5. כיסוי בעת הריון - הכיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה כתוצאה מסיבוכי הריון ולידה.
 6. המרה לביטוח סיעודי (אופציה) - טרם תום תקופת הכיסוי למקרה אבדן כושר עבודה, תינתן האפשרות להמיר את הכיסוי הקיים לביטוח סיעודי ללא הוכחת מצב בריאות מחדש.
 7. מבחן הכנסה - ייחודי!!:
  • דיוודנדים/רווחים לא מחולקים - לרואי חשבון בעלי שליטה בחברות בע"מ ניתן להתחשב ברווחים לא מחולקים ודיווידנדים אשר יחשבו לצורך מבחן ההכנסות.
  • הכנסות פסיביות - הכנסות פסיביות לא ייחשבו לצורך מבחן ההכנסה.


רואה חשבון יוכל לרכוש, בנוסף לכיסוי האמור, אבדן כושר עבודה
בפיצוי חד פעמי (נכות מקצועית) ללא צורך בהוכחת הכנסה!!!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך