Alternate Text 03-6398181
ספורטאים מקצועיים
  1. הגדרת אבדן כושר עבודה - אבדן כושר עבודה יוגדר כאי יכולתו של הספורטאי לעסוק בעיסוקו כשחקן כדורגל/כדורסל בשיעור של 75% ולתקופה העולה על חצי שנה וכל עוד אין לו רווח או תגמול בגין עבודתו.
  2. פרנצ'יזה - פיצוי חודשי רטרואקטיבי החל מתום החודש השלישי לאבדן כושר העבודה.
  3. תום תקופת הביטוח - הכיסוי יינתן לתקופה של כעשר שנים ולכל המאוחר עד גיל 35.
  4. גובה הפיצוי - גובה הפיצוי המקסימלי יהיה בשיעור 50% משכרו כספורטאי, ללא בונוסים ופרסים ולא יותר מאשר 25,000 ש"ח.
  5. תשלום בעת קבלת תגמול בגין עבודה אחרת - במקרה של קבלת תגמול מעבודה אחרת החל מהשנה השניה לאבדן כושר העבודה ינוכה הפיצוי החודשי מהתגמול או בשכר שקיבל.
  6. כיסוי למקרה טרור/פעולות איבה - הכיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מפעולות טרור.
  7. ירידת ליגה - הכיסוי תקף גם במידה והספורטאי המבוטח ירד מליגת העל לליגה לאומית, ומליגה לאומית לליגה הארצית.כל ספורטאי הרוכש כיסויים ביטוחיים נוספים מאתנו, יהנה מהנחות ייחודיות!!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך