Alternate Text 03-6398181
מוהלים
  1. הגדרת אבדן כושר עבודה = הגדרה עיסוקית: אי יכולתו לעבוד בעסוקו כמוהל.
  2. נספח מורחב - ניתן להרחיב הכיסוי לפגיעה החל מ- 25% פגיעה (במקום 75%) שתחושב באופן ליניארי (כלומר, 30% פגיעה = 30% פיצוי).
  3. קיצור תקופת המתנה במקרה של אשפוז - קיצור תקופת המתנה ליום השמיני במקרה של אשפוז מעל 14 ימים.
  4. כיסוי למקרה טרור/פעולות איבה - הכיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מפעולות טרור.
  5. כיסוי בגין הדבקות באיידס - פיצוי בגין אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מהדבקות באיידס במסגרת העבודה.
  6. פיצוי מוגבר במקרה של תאונת דרכים - פיצוי כפול למשך שנה (ולא יותר מ- 10,000 ש"ח) במקרה אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מתאונת דרכים - ללא עלות.
  7. פיצוי מוגבר במקרה של סיעוד - פיצוי נוסף בגובה 50% למשך שנה (ולא יותר מ- 10,000 ש"ח) במקרה אבדן כושר עבודה המלווה במקרה סיעוד של המבוטח - ללא עלות.
  8. תשלום מיוחד לשינוי מקצוע או עיסוק - מוהל, יהא זכאי להחזר של עד 75% מההוצאות שהוציא בפועל להשתתפות בקורסי הכשרה מקצועית שמטרתם להחזירו לעבודה כלשהי ובלבד שסכום ההוצאה לא יעלה על סה"כ הפיצוי הניתן בשישה חודשים.
  9. אופציה - ברות לביטוח סיעודי - ניתן יהיה להמיר את הכיסוי לסיעודי מגיל 65, ללא הוכחת מצב בריאות.


מוהל הרוכש כיסויים ביטוחיים נוספים מאתנו, יהנה מהנחות ייחודיות!!


לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך